Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

niezwykla
2469 8123
niezwykla
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
niezwykla
4190 8826
Reposted fromursa-major ursa-major viabananowo bananowo
niezwykla
4305 886a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaeazyi eazyi
niezwykla
niezwykla

September 17 2018

niezwykla
5504 3d7f
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
2915 79a6 500

September 15 2018

niezwykla
2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
niezwykla
1850 dffa
2900 d0c7 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
niezwykla
0265 12ec
niezwykla
niezwykla
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
niezwykla
niezwykla
niezwykla
4318 4274 500
niezwykla
9391 d77a 500
niezwykla
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
niezwykla
7357 65ca
Reposted fromretaliate retaliate vialemkove lemkove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl