Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

niezwykla
7289 db9a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaskrzacik skrzacik
2743 5830 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaskrzacik skrzacik
niezwykla
2426 d4e8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawetryagain wetryagain
6603 9dce
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viajasmine-girl jasmine-girl

July 10 2017

niezwykla
niezwykla
niezwykla
niezwykla
Nie chciałam żebyś zostawał ojcem jej dziecka. 
Nie chciałam żebyś wyprowadził się tysiąc dwieście trzydzieści kilometrów ode mnie.
Nie chciałam żebyś tak długo zwlekał z naszym spotkaniem.
Chcę znów mieć siedemnaście lat.
Chcę jeszcze raz całować cię po raz pierwszy.
Chcę jeszcze jeden raz zostać w twoich ramionach na dłużej.
I jeszcze raz być bliżej i bliżej.
— Rozerwało mi dzisiaj serce. Potrzebuję domku na końcu świata.
niezwykla
0852 c01c
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viablubra blubra
niezwykla
Reposted fromdreamadream dreamadream viamadadream madadream
niezwykla
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
niezwykla
niezwykla
Reposted fromfelicka felicka viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
niezwykla
imageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Dziś chyba wiem, że życie nie miało nas w planach.
— (via upadly-poeta)
niezwykla
4565 86bc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viabananowo bananowo

June 25 2017

niezwykla
8545 495c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianezavisan nezavisan
niezwykla
5757 e13e
Reposted fromoutoflove outoflove vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl