Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2019

niezwykla
6995 0caa
Reposted fromnonperfect nonperfect viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
9818 dc77 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
8504 f656 500
Reposted fromrol rol viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
niezwykla
5088 3fbc
niezwykla
0492 4789
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
9887 7ed5
Reposted fromtichga tichga viatobecontinued tobecontinued

June 09 2019

niezwykla
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viadoubleespresso doubleespresso
niezwykla
niezwykla
0734 8ae2 500
Reposted fromdelain delain viadoubleespresso doubleespresso

June 07 2019

niezwykla
2373 d9a1 500
Reposted frommy-little-world my-little-world viamefir mefir
niezwykla
4622 c661 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
2454 de5e 500
honey, i'm home.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazyta zyta

June 02 2019

niezwykla
Kobiety są niesamowite, nic nie mówisz, a one rozumieją wszystko, mówią Ci wszystko, a ty nie rozumiesz nic.
— Richard Gere
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawonderwall wonderwall
niezwykla
3996 bfdc
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
niezwykla
7657 437c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablubra blubra
niezwykla
5331 b59f
Reposted fromkarahippie karahippie viablubra blubra
niezwykla
8202 f1f3 500
niezwykla
niezwykla
5332 0a0e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl